26 Μαΐ 2015

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΙ ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΜΥΡΑΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΙ ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΜΥΡΑ

Ανακοίνωση 300/24.05.2015

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος πολύ καλλιεργημένος, αρκεί και ο απλός φυσιολογικός άνθρωπος, για να πενθήσει αυτές τις ημέρες για την αιχμαλωσία μίας ακόμη αρχαίας πόλης του λαμπρού πολιτισμού των Εθνικών, από τις ορδές του σκότους και του φανατισμού, που εν έτει 2015 της χρονολογίας των χριστιανών κόβουν λαιμούς ανθρώπων και καταστρέφουν αρχαία μνημεία, μουσεία και βιβλιοθήκες, σβήνοντας σπάνια απομεινάρια του εδώ και δύο χιλιετίες καταδιωκόμενου πολιτισμού των καθυβριζόμενων ως «παγανιστών».

Η Παλμύρα βρίσκεται ήδη στα χέρια των «τζιχαντιστών», δηλαδή των φανατικών ισλαμιστών που η ίδια η υποκριτική «Δύση» εξέθρεψε πριν από κάποια χρόνια, ως δήθεν «αγωνιστές της ελευθερίας», για να ανατρέψει μέσω αυτών μερικά ανεπιθύμητα κοσμικά καθεστώτα του αραβικού κόσμου. Και πολύ σύντομα, η αιχμάλωτη αρχαία πόλη θα καταστραφεί, στα πλαίσια του πολέμου των παραφρόνων ενάντια στην, κατ' αυτούς, «ειδωλολατρία». Όπως κατέστρεφαν από την Ύστερη Αρχαιότητα και μετά, οι χριστιανοί όμοιοί τους, με την ίδια ακριβώς αντιανθρώπινη και αντιπολιτισμική «δικαιολογία». Ένας λογαριασμός «τζιχαντιστών» στο Twitter έγραψε το πρωί της Παρασκευής: «Αυτός είναι ο παγανιστικός Ναός του Βαάλ στην Παλμύρα. Θα χαροποιήσει τις καρδιές μας η καταστροφή του».

Πενθούμε για την Παλμύρα, αλλά περισσότερο για την ανημπόρια μας να αποτρέψουμε την καταστροφή των αρχαιοτήτων της, που περιλαμβάνουν και ερείπια Ναών που ο συγκρητισμός της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής απέδιδε και στους δικούς μας Θεούς, όπως λ.χ. ο προαναφερθείς και στοχοποιηθείς Ναός, στον οποίο λατρεύθηκε και ο δικός μας Θεός Ζευς – Ήλιος.

Μακάρι να είχαμε την δύναμη να προστατεύσουμε τα στοχοποιηθέντα μνημεία, δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τίποτε. Εκεί τώρα πια δεν υπάρχει ούτε καν συντεταγμένο κράτος, για μία στοιχειώδη έκκληση για σεβασμό του αρχαίου παρελθόντος.

Πενθούμε για την Παλμύρα. Και ευχόμαστε στους Θεούς, τους πραγματικούς Θεούς, να φωτίσουν σύντομα την εν παρακρούσει ανθρωπότητα να καταλάβει έγκαιρα ότι πορεύεται ολοταχώς στην βαρβαρότητα. Μια βαρβαρότητα που είναι η ίδια, είτε εκφράζεται με λευκά κολάρα που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε οικονομική μονάδα ή ακόμα και «κόστος», είτε με την μαύρη σημαία της κατά το δοκούν ερμηνευόμενης «τζιχάντ»

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

http://ysee.gr/index.php?type=deltia_typou&f=300WΕ ETHNIKOI HELLENES MOURN FOR PALMYRA
Press Release 300/05.24.2015

One does not need to be particularly educated, to mourn for the captivity of yet another ancient city which belonged to the civilization of the Ethinkoi, from the hordes of darkness and fanaticism, that in the year 2015 of Christian reckoning, behead people and destroy ancient monuments, museums and libraries, extinguishing rare remnants of a civilization which for the last 2000 year has been under persecution and as an insult termed pagan.

Palmyra is already in the hands of the Jihadists, fanatical Islamists that a hypocritical “West” bred a few years ago supposedly as “Freedom Fighters”; in order to overthrow some unwanted secular regimes of the Arab world. Soon the city will be destroyed, victim of an irrational war against idolatry, in the same way their Christian counterparts since late antiquity demolished “pagan” monuments, using the same inhuman and uncivilized justification. A Jihadist Twitter account wrote on Friday morning “This is the pagan temple of Baal in Palmyra. Its destruction will bring joy in our hearts”

We mourn for Palmyra, and for our inability to prevent the destruction of the antiquities, which include the remnants of Temples which the syncretism of the Hellenistic and Roman period attributed also to our Gods, as the above mentioned targeted temple where our own God Zeus/Helios was worshiped.

We wish we had the strength to protect the targeted monuments, but we can’t prevent anything. No formal state exists now in that area to which we can make a formal plea for respect toward the ancient heritage.

We mourn for Palmyra. We call upon the Gods, the true Gods, to help humanity realize that we are reverting to barbarism. A barbarism that is the same even when expressed by those wearing white collars and view human beings as economic units or even worse “cost”, or as is expressed by those flying a black flag and justify their actions in the name of a Jihad.

THE SUPREME COUNCIL OF ETHNIKOI HELLENES (YSEE)


NOUS, LES HELLÈNES GENTILS, DÉPLORONS LA PERTE DE PALMYRE
Communiqué 300/24.5.2015

Ce n'est pas nécessaire d'être très cultivé - il suffit d'être un simple humain ordinaire - pour être en deuil ces derniers jours, suite à la prise en hottage une fois de plus d'une ville historique de la civilisation glorieuse préchrétienne par les hordes des ténèbres et du fanatisme, lesquelles, en l'an 2015 de la chronologie chrétienne, égorgent des gens et détruisent des monuments anciens, des musés et des bibliothèques, éteignant ainsi les restes rares de la civilisation surnommée «païenne» par ceux qui la pourchassent depuis deux millénaires.

Palmyre se trouve déjà entre les mains des «djihadistes», c'est à dire des fanatiques islamistes que le même «occident» hypocrite nourrissait il y a quelques années, soit disant en tant que «combattants de la liberté», pour renverser par leur intermédiation certains régimes laïques indésirables du monde arabe. Très bientôt, la ville ancienne prise en hottage sera détruite dans le cadre de la guerre entre les fous et ce qu'ils conçoivent comme «idolâtrie». Tout comme leurs semblables chrétiens s'adonnaient à la destruction depuis la fin de l'antiquité, se servant exactement de la même «justification» inhumaine et incivile. Le matin du vendredi, un compte Twitter des «djihadistes» écrivait: «Voici le temple païen de Baal à Palmyre. Sa destruction remplira nos cœurs de joie».

Nous déplorons le sort de Palmyre, mais à plus forte raison nous déplorons notre incapacité d'empêcher la destruction de ses antiquités, qui comprennent des ruines de temples que le syncrétisme de la période gréco-romaine consacrait également à nos propres Dieux, tel que le temple susmentionné et ciblé où fut également vénéré notre Dieu Zeus - Hélios.

Si seulement nous avions la force de protéger les monuments pris en cible! Malheureusement, nous ne pouvons rien éviter. Là-bas, il n' existe même plus d'état coordonné pour adresser une demande élémentaire de respecter l'héritage de l'antiquité.

Nous pleurons pour Palmyre. Et nous prions les Dieux, les Dieux réels, d'illuminer bientôt cette humanité en délire, afin qu'elle comprenne à temps utile qu'elle chemine à toute vitesse vers la barbarie. Une barbarie qui demeure identique qu'elle soit exprimée par des cols blancs transformant l'être humain en unité économique (voir même en «coût»), ou encore par le drapeau noir de la «djihad» interprétée selon la volonté de chacun.

CONSEIL SUPRÊME DES HELLÈNES GENTILS (YSEE)


GLI ELLENICI GENTILI SIAMO ADDOLORATI PER PALMYRA
Annuncio 300/24.5.2015

Non è necessario di essere una persona molto colta, basta essere normali e semplici, per essere in lutto in questi giorni e profondamente dispiaciuti per l' occupazione di ancora una altra cita antica della radiosa civiltà dei Gentili (Etnici), dalle orde fanatiche delle tenebre, quali in pieno anno 2015 del calendario cristiano, tagliano teste a persone, distruggono monumenti antichi, musei e biblioteche, cancellando rari resti della civiltà ferocemente perseguita degli oltraggiati come "pagani".

Palmyra e già nelle mani degli "jihadisti", ovvero gli islamisti fanatici che lo stesso ipocrita "Occidente" ha allevato pochi anni fa, presumibilmente come "combattenti per la libertà", in realtà per sovvertire tramite loro, pochi indesiderati regimi laici nel mondo arabo.
E molto presto la cita antica in ostaggio verrà distrutta nel contesto della guerra dei folli contro alla secondo loro "idolatria". Come distruggevano dal tardo periodo antico in poi, i simili a loro cristiani, con lo stesso "pretesto" inumano e incivile. Un conto di "jihadista" su Twitter venerdì mattina ha scritto: "Questo e il tempio pagano di Baal a Palmyra. Allieteranno i nostri cuori alla sua distruzione".

Siamo addolorati per Palmyra, ma a maggior ragione per la nostra incapacità di evitare la distruzione delle sue antichità, che comprendono rovine di templi che durante i periodi Ellenistici e Romani, venivano adorati anche i nostri dei, come per esempio il scudetto tempio da distruggere, nel quale si e venerato anche il nostro dio Giove - Sole.

Magari tenessimo la forza di proteggere i monumenti che si minacciano di distruzione, purtroppo pero non possiamo evitare niente. Li ormai non esiste neppure uno stato coordinato, al quale rivolgere un elementare appello per il rispetto del passato antico.

Siamo addolorati per Palmyra, Ci auguriamo agli dei, agli dei reali, di illuminare questa umanità psicotica, cosi da capire presto che cammina la barbarie a capofitto. Una barbarie che è la stessa sia espressa in colletti bianchi che trasformano l'uomo in un'unità economica o anche "costo" o la bandiera nera della a volontà interpretata "jihad".


CONSIGLIO SUPREMO DEGLI ELLENICI GENTILOS GENTIOS HELENOS LAMENTAM POR PALMIRA
300/24.5.2015

Não é necessário que alguém seja culto e instruído. Nestes dias, até as pessoas mais simples estão de luto pelo cativeiro de mais uma cidade que pertencia à esplêndida civilização antiga. As hordas, fanáticas e obscuras, que, em pleno ano de 2015 da cronologia cristã, cortam pescoços humanos e destroem monumentos históricos, museus e bibliotecas, desejam apagar definitivamente os vestígios de uma civilização que vem sendo perseguida por dois mil anos: a civilização dos povos insultados como “pagãos”.

A cidade de Palmira está nas mãos dos jihadistas, quer dizer, dos fanáticos islâmicos que o mundo ocidental hipócrita criou há muitos anos, como “lutadores da liberdade”, para derrubar os indesejáveis regimes seculares do mundo árabe. Dentro de pouco tempo, esta cidade antiga será destruída, no contexto de uma guerra insana produzida pelos fanáticos contra o chamado paganismo. Assim como na antiguidade tardia e depois, os fanáticos cristãos destruíram tudo com a mesma desculpa e com os mesmos métodos bárbaros e desumanos. Na manhã de sexta-feira, foi escrito o seguinte na conta que os jihadistas mantém no twitter: “este e o templo pagão de Baal em Palmira. A destruição dele encherá nossos corações de alegria”.

Estamos de luto por Palmira, mas, muito mais que isso, pela nossa incapacidade de impedir a destruição de suas relíquias históricas, que consistem em ruínas de templos que o sincretismo do período helenístico e romano atribuiu também aos nossos deuses, como por exemplo o templo do deus Baal, citado acima, onde também era venerado nosso deus Zeus-Hélios (Júpiter-Sol).

Gostaríamos de ter o poder de protejer esses monumentos que estão no alvo, mas, infelizmente, não podemos fazer nada. Nesta região não existe um país com leis e um governo capaz de fazer um apelo ao mundo para que suas antiguidades sejam respeitadas.

Estamos de luto por Palmira. Desejamos que os Deuses, os verdadeiros Deuses, possam iluminar a insensível humanidade no sentido de fazê-la entender, rápido, que caminha a passos acelerados para a barbaridade. Uma barbaridade que é a mesma, esteja ela expressa nas “coleiras brancas” que transformam o homem em unidade econômica ou, ainda pior, em “custo” ou na bandeira negra de cada religião que inspira seus seguidores a agirem como jihadistas.

CONSELHO SUPREMO DOS GENTIOS HELENOS (YSEE)
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΙΟ "ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΣ", ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ "2015"ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΙΟ "ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΣ", ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ "2015"

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 36, 1ος όροφος, Αθήνα

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 30 Μαϊου, ώρα 20.30
ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ ΥΣΕΕ «ΔΕΛΦΥΣ»: Παναγιώτης Κακκάβας και Γιώργος Γκορίτσας, «Περί της Θεάς Εκάτης» και Τάσος Μέρμηγκας, «Περί της Θεάς Μέλισσας»

Ημέρα Ηλίου (Κυριακή) 31 Μαϊου, 11.30
4ο Μυθολογικό Εργαστήρι για παιδιά . Πληροφορίες – συμμετοχή: 6945223787 ή 6975860767

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 6 Ιουνίου, ώρα 20.30
ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ ΥΣΕΕ «ΔΕΛΦΥΣ»: Μυρσίνη Σπέγη και Σοφία Βλαχούλη, «Περί της Θεάς Αφροδίτης»

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 13 Ιουνίου, ώρα 20.30
ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ ΥΣΕΕ «ΔΕΛΦΥΣ»: Ανδρέας Δημητρέλης και Γεώργιος Γκιώνης, «Περί του Θεού Απόλλωνος»

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 20 Ιουνίου, ώρα 20.30
Ιωάννης Καφετζιδάκης, «Ας μιλήσουμε για Μυθολογία. Μέρος 4ο».

Ημέρα Ηλίου (Κυριακή) 21 Ιουνίου
Θερινό Ηλιοστάσιο στον Ιερό Ποταμό Λάδωνα, στα πλαίσια του ετήσου εορταστικού κύκλου της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας (Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών). Για θέσεις στο τουριστικό λεωφορείο: τηλ. 6972841667

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 30 Ιουνίου, ώρα 20.30
Βλάσης Γ. Ρασσιάς, «Η Αρετή της Πίστεως και τα γενεσιουργά αίτια των προδοσιών και των προδοτών»

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 4 Ιουλίου, απόγευμα
Διοσκούρεια στις Θερμοπύλες, στα πλαίσια του ετήσου εορταστικού κύκλου της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας (Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών). Για θέσεις στο τουριστικό λεωφορείο: τηλ. 6972841667

http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=ekativolos

9 Ιαν 2015

ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ «CHARLIE» ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ;


ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ «CHARLIE» ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ;

Ανακοίνωση 296/09.01.2015Το μακελειό στα γραφεία του γαλλικού σατιρικού περιοδικού «Σαρλί Εμπντό» («Charlie Hebdo») ήταν ένα πραγματικά ανατριχιαστικό γεγονός για κάθε πολιτισμένο άνθρωπο, δηλαδή για κάθε άνθρωπο που εκτιμά το χιούμορ, αλλά και το δικαίωμα του πολιτικού ανθρώπου να αμύνεται με κάθε τρόπο εναντίον όλων όσων επιβουλεύονται την ελευθερία του. 

Στα πλαίσια του πασιφιστικού τρόπου αντίδρασης στην μονοθεϊστική θηριωδία, ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων θεώρησε αρκετό να υιοθετήσει την δήλωση «είμαι (και εγώ)  Σαρλί», ταυτιζόμενος με αυτό που πνίγηκε στο αίμα από τις σφαίρες των ισλαμιστών μονοθεϊστών δολοφόνων, το «Charlie Hebdo», ένα γαλλικό σατιρικό περιοδικό, βλαστάρι του αρχαιότερου «Hara-Kiri» (1960 – 1986), το οποίο με χίλιες αντιξοότητες είχε κατορθώσει να κρατήσει ζωντανό μέχρι τις ημέρες μας το πνεύμα που γεννήθηκε στην συγκεκριμένη χώρα μετά από μακροχρόνιους αγώνες για έναν κοσμικό, αλλά και αντικληρικαλιστικό κοινωνικό προσανατολισμό. Πόσοι όμως από αυτόν το τεράστιο αριθμό ανθρώπων νομιμοποιούνται να δηλώνουν ότι «είναι (και αυτοί) Σαρλί»;

Υπάρχουν πολλοί που, όπως και εμείς, ξέρουν να αναζητούν τις αιτίες του κάθε γεγονότος και να κατονομάζουν τα πράγματα, δηλαδή εκείνοι που στο ανατριχιαστικό γεγονός είδαν μία ομάδα θεομανών που πίστευαν ότι κατέχουν και υπερασπίζονται την «Μία και Μοναδική Αλήθεια», να σκοτώνουν εν ψυχρώ ανυπεράσπιστους ανθρώπους, επειδή και μόνον δεν έπαιρναν στα σοβαρά την απαίτηση αυτής της «Μίας και Μοναδικής Αλήθειας» να της δηλώσει υποταγή όλη η ανθρωπότητα. Εκείνοι που κατάλαβαν ότι οι μακελάρηδες δεν ήσαν κάποιοι «φανατικοί ισλαμιστές», αλλά σκέτα κάποιοι μονοθεϊστές που απλώς πήραν περισσότερο σοβαρά από τους άλλους εξ οικογενείας ή μετριοπαθείς ομοθρήσκους τους τις παλαβές απαιτήσεις του Μονοθεϊσμού. Όπως ακριβώς τις πήραν σοβαρά και οι ομόθρησκοί τους που την εποχή των Αντωνίνων έσφαζαν και, σε πολλές περιπτώσεις, έψηναν και έτρωγαν Έλληνες και Ελληνίζοντες, ή που σε όλη την διάρκεια της χριστιανικής παντοδυναμίας, από τον 4ο έως και τον 18ο αιώνα, έκαναν ολόκληρη την Ευρώπη να βρωμάει χυμένο αίμα και καμμένη σάρκα και μάλιστα έκαναν εξαγωγή της θηριωδίας τους και στην Άπω Ανατολή, την Αφρική, την Ωκεανία και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 

Όσοι τα έχουν (έχουμε) καταλάβει αυτά, νομιμοποιούνται (νομιμοποιούμαστε) στον ρομαντικό ισχυρισμό πως «είμαστε Σαρλί», όπως θα μπορούσαμε να «είμαστε» και Υπατία και Μπρούνο και Τούπακ Αμάρου, και… και… και…

Οι υπόλοιποι όμως; Τι παριστάνουν όταν  υιοθετούν την δήλωση «είμαι (και εγώ)  Σαρλί»; Τι παριστάνουν όλοι αυτοί που αδιαμαρτύρητα, αν όχι και με μεγάλη τους χαρά, ζουν σε χώρες που δεν έχουν τον κοσμικό χαρακτήρα μιας Γαλλίας ή ενός Βελγίου, σε χώρες των οποίων οι πολιτικοί, οι στρατιωτικοί, οι πανεπιστημιακοί και οι νομοθέτες προσκυνούν ραββίνους, παπάδες και μουλάδες; Τι παριστάνουν όλοι αυτοί που εξαπατούν και αυτοεξαπατώνται ότι τάχα το πραγματικό Ισλάμ είναι εκείνο της εποχής του Σαλαντίν ή ότι τάχα ο πραγματικός Χριστιανισμός είναι ετούτος ο ξεδοντιασμένος από κοινωνικές επαναστάσεις των τελευταίων 2 αιώνων, που παριστάνει τον ανεξίθρησκο, το πολιτισμένο και τον νουνεχή;

Τι παριστάνουν όλοι αυτοί που δήθεν πέφτουν από τα σύννεφα και επίσης δήθεν βδελύσσονται το μακελειό του «Charlie Hebdo»; Τι παριστάνουν όλοι αυτοί που βλέπουν μόνο το τελευταίο λεπτό της τελευταίας πράξης ενός δραματικού έργου που έχει αρχίσει να παίζεται εδώ και 2.500 χρόνια; Αλήθεια, τι παραστάνουν;

Τι παριστάνουν οι πολιτικοί, οι  «διανοούμενοι», οι δημοσιογράφοι και τα άλλα «δημόσια πρόσωπα» της πατρίδας μας που επιδεικτικά προσκυνάνε μισαλλόδοξους ρασοφόρους; Ο πρωθυπουργός της χώρας, λόγου χάριν, ποιους κορόϊδευε χθες σε κομματική του συγκέντρωση στο Μαρούσι, γεμάτη από πανό «είμαι (και εγώ) Σαρλί»; Αυτός δεν ήταν που πέρασε χειροπέδες σε έναν νεαρό για τον περιβόητο «Γέροντα Παστίτσιο»; Η «Αριστερά» επίσης, ποιους κορόϊδευε με τις χθεσινές ανακοινώσεις αποτροπιασμού που εξέδωσε; Αυτή δεν είναι που κανακεύει και θέλει να δώσει ιθαγένεια σε αλλοδαπούς, οι οποίοι στην πλατεία Ομονοίας ύψωσαν προ καιρού, σε ένα συλλαλητήριο που αυτή η «Αριστερά» στήριξε, το ανατριχιαστικό σύνθημα «Η Δημοκρατία σας είναι θανατοποινίτισσα. Έρχεται το Ισλάμ»;

«Είστε και εσείς Σαρλί;» τους ρωτάμε και ταυτόχρονα τους απαντάμε «όχι βέβαια!». Το «Charlie Hebdo» είναι σύμβολο ενός πνεύματος αντιδιαμετρικά αντίθετου από εκείνο στο οποίο αυτοί στοχευμένα και μεθοδευμένα κρατούν υπόδουλο το Ελληνικό Έθνος, ενός πνεύματος ελευθερίας και ευτράπελης στάσης απέναντι στην ζωή που το απεχθάνονται γιατί ξέρουν καλά ότι αυτό γεννήθηκε ιστορικά στα πλαίσια εκείνου που τόσο πολύ αντιπαθούν, δηλαδή στα πλαίσια του «προχριστιανικού», «ειδωλολατρικού», «παγανιστικού», κ.λπ. κ.λπ. πολιτισμού ημών των Ελλήνων Εθνικών. Ποιους κοροϊδεύουν όλοι αυτοί οι προσκυνημένοι ολόκληρου του πολιτικού φάσματος, όταν είναι πασιφανές ότι, όποιοι από δαύτους και να ήσαν στην κυβέρνηση, θα έχωναν αμέσως στην φυλακή όποιον σκιτσογράφο θα πλησίαζε έστω και στο ελάχιστο την ενοχλητική τεχνοτροπία των δημιουργών του «Charlie Hebdo»;

Οι σφαίρες που σκότωσαν τους ανθρώπους του «Charlie Hebdo», σκότωσαν επίσης την περίοδο της ανέξοδης κοροϊδίας. Ηθικός και φυσικός αυτουργός, αίτιο και τελικό συμβάν αυτών των δολοφονιών, εχθρός του Ανθρώπου, της ελευθερίας του και του πολιτισμού του, είναι η κάθε είδους και μορφής «Μία και Μοναδική Αλήθεια», που θέλει να επιβληθεί επάνω στο 100% των ανθρώπων είτε με τον προσηλυτισμό, είτε με τον εκβιασμό, είτε με την ωμή βία. Έχει όνομα και λέγεται «Μονοθεϊσμός». Επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια, δεν τον ήξερε η ανθρωπότητα, τώρα όμως αυτός την έχει σφιγμένη την ανθρωπότητα στην μέγγενή του και την κατευθύνει προς την άβυσσο.

Δεν θα του γίνει όμως το χατίρι. Νυχθημερόν θα αγωνιζόμαστε ώστε στα επόμενα δεκάδες χιλιάδες χρόνια, η ανθρωπότητα, για να μπορέσει να παραμείνει ανθρωπότητα, να επιστρέψει στην φυσική και φυσιολογική θρησκευτικότητα, να κατανοήσει το πραγματικά Ιερό, να χαιρετίσει τον Λόγο, τον Άνθρωπο και την πολυμορφία της εθνόσφαιρας. Θα αγωνιζόμαστε ώστε στο μέλλον που έρχεται, η ανθρωπότητα όχι μόνο να έχει απαλλαγεί από τις σκοτεινές αντιλήψεις περί της θεότητας, αλλά και να έχει ξεχάσει επιπλέον και αυτήν ακόμα την ύπαρξή τους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

www.ysee.gr

   

6 Δεκ 2014

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ, ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ !!!ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 295/6.12.2014

Ήλθε η ώρα, Συνέλληνες!


Οι νομικοί μας ολοκλήρωσαν την σύνταξη της ιδρυτικής πράξης και κανονισμού του Θρησκευτικού Νομικού Προσώπου «Ελληνική Εθνική Θρησκεία – Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών» και από σήμερα μπορούμε όλοι να στηρίξουμε με την υπογραφή μας την αίτηση προς τα Ελληνικά δικαστήρια για την αναγνώρισή του.

Σκοπός μας δεν είναι η συγκέντρωση μόνον 300 υπογραφών γεωγραφικά εντοπισμένων στην Στερεά Ελλάδα, όπου και δηλώνεται η έδρα του υπό έγκριση Θρησκευτικού Νομικού Προσώπου, αλλά τουλάχιστον 1.800 υπογραφών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επίσημης παρουσίας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες της πατρίδας μας, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες Εθνικοί. Ήλθε η ώρα λοιπόν να πράξουμε όλοι το καθήκον μας απέναντι στην Ιστορία, απέναντι στους προγόνους μας, απέναντι στο έθνος μας, απέναντι στους Θεούς μας.

Οι Συνέλληνες των Αθηνών μπορούν να υπογράφουν στο Φιλοσοφικό Αθήναιο «Εκατηβόλος» από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, από τις 19.00 έως τις 21.00 (εξαιρουμένης της Κυριακής 13 Δεκεμβρίου). Οι της λοιπής Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου, μπορούν να έρχονται σε επαφή μαζί μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ysee@ysee.gr για να κανονίζεται ο τρόπος και χρόνος που θα υπογράψουν.

Αντίστοιχα, οι Συνέλληνες της Θεσσαλίας μπορούν να έρχονται σε επαφή μαζί μας στο τηλ. 6974201216, της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας στο  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο makysee@gmail.com , της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο xrhsp@yahoo.com , της Ηπείρου και των Επτανήσων στο  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο epapamic@cc.uoi.gr και των νήσων Αιγαίου και Κρήτης στο  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο evangeloshellaself@gmail.com ή στο τηλ. 6932502522 .

Εκτός της υπογραφής, απαιτείται και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητος και ένα αποδεικτικό κατοικίας (ένα αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ, ή ένα αντίγραφο του σημείου του εκκαθαριστικού Εφορίας όπου φαίνεται η διεύθυνση, ή ένα πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας).

Η ιστορική ώρα ήλθε λοιπόν. Να τιμήσουμε τους εαυτούς μας ως συνειδητά μέλη ενός αρχαιότατου έθνους, του οποίου η ιδιαίτερη, εθνική, Θρησκεία έχει αδιάλειπτη συνέχεια μέχρι σήμερα, ακόμα και μέσα από σκοτεινούς καιρούς που η απλή και μόνον επίκληση της Ελληνικότητας επέφερε την ποινή του θανάτου. Εμπρός, όλοι μαζί να υψώσουμε τώρα στους δικούς μας ώμους τον  γκρεμισμένο Ναό των Ελλήνων».

Θα το πετύχουμε!

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

http://www.ysee.gr/index.php?type=deltia_typou&f=295

2 Δεκ 2014

TO YΣΕΕ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ!


TO YΣΕΕ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ!

Η ανακοίνωση στον "Εθνικό Κήρυκα" για τα εγκαίνια της ιδιόκτητης αίθουσας του ΥΣΕΕ στην Νέα Υόρκη: Σάββατο 6 Δεκεμβρίου!
Καλορίζικο το ακίνητο αδέλφια! Προχωράμε Συνέλληνες!

3 Νοε 2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!

Ανακοίνωση 293/3.11.2014


Ακόμα και σε μία χώρα της οποίας οι πολιτικοί αρχηγοί διαγκωνίζονται για το ποιος θα σκύψει πρώτος μπροστά στους ρασοφόρους και ποιος θα τους φιλήσει ευλαβικότερα τα χέρια (και τα πόδια εάν ήταν εύκολο), είναι πέρα για πέρα ακραία η «πρόταση» (ή μήπως οδηγία;) να προωθηθεί για επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας (υποτίθεται ως…. «ο μόνος που θα μπορέσει να ενώσει τον λαό»!), ο «αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας» Αναστάσιος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα», της Κυριακής 2.11, την ακραία αυτή «πρόταση» (ή μήπως οδηγία;) έκανε προσφάτως, παρουσία δύο βουλευτών (ενός της Νέας Δημοκρατίας και ενός του ΠΑΣΟΚ.) και του αμερικανού πρέσβη, ο συχνός θαμώνας στο Μαξίμου ελληνοαμερικανός «παράγοντας» Ν. Γκατζογιάννης ή Nicholas Gage.

Ένας ρασοφόρος για Πρόεδρος Δημοκρατίας λοιπόν! Εάν η πατρίδα μας δεν βρισκόταν ήδη στα πιο πηχτά βυζαντινά σκοτάδια, θα μπορούσε ίσως κάποιος να εκλάβει το προτεινόμενο ως ένα κάπως ακραίο καλαμπούρι. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει η πολυτέλεια να το ρίξουμε στο χιούμορ.

Ας μάθει ο ίδιος ο κ. Gage, όσο και οι ορατοί και αόρατοι συνεργάτες του, ότι η πατρίδα μας δεν είναι χώρος για περαιτέρω θεοκρατικούς πειραματισμούς στο πολιτικό επίπεδο, αλλ’ αντιθέτως αυτή επείγεται για πλήρη εκκοσμίκευση των πολιτικών πραγμάτων της.

Ας μάθουν ότι η Εκκλησία είναι όχι μόνον ασύμβατη με την Δημοκρατία, αλλά και δηλωμένη εχθρός της, που την έχει μάλιστα καθυβρίσει κανονικότατα ως «civitas Diaboli», δηλαδή «πολίτευμα του Διαβόλου».

Ας μάθουν ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου ακραίου σεναρίου όχι μόνο δεν θα «ενώσει» τον λαό, αλλά πολύ σύντομα όσο και σίγουρα θα τον οδηγήσει σε απερίγραπτες πολιτειακές και όχι μόνον περιπέτειες.

Ας μάθουν τέλος και ένα σωρό άλλα πράγματα, που ο καθένας στην τελική οφείλει να γνωρίζει προτού ανοίξει το στόμα του να καταθέσει ανερυθρίαστα τέτοιες «προτάσεις» (ή μήπως οδηγίες;) περαιτέρω πνιγμού της πατρίδας μας από την ορθόδοξη θηλιά.

Εδώ δεν είναι Ιράν για να δεχθούμε ως ανώτατο πολιτειακό άρχοντα έναν Χομεϊνί, ούτε καν Κύπρος για να δεχθούμε έναν Μακάριο. Ο μόνος δρόμος που τώρα επιτρέπει η Ιστορία σε αυτή την κακοπαθημένη πατρίδα είναι H ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ, και μάλιστα το ταχύτερο δυνατόν. Κανείς μα κανείς άλλος.

Σε αυτόν τον μόνο δρόμο, εμείς θα την βοηθήσουμε να βαδίσει και όποιος την θέλει υπόδουλη και βυζαντινή, απλώς θα μας έχει απέναντί του.

Τιμή και Μνήμη για Θεούς και Προγόνους

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

www.ysee.gr

26 Οκτ 2014

Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4301/2014


Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 4301/2014

Ανακοίνωση 292/24.10.2014


Στις 7 Οκτωβρίου 2014 δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ο νόμος 4301/2014 για την οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ελλάδα και αναμένεται μόνον η διευκρινιστική εγκύκλιος του αρμόδιου Υπουργείου για τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του.

Ο συγκεκριμένος νόμος, που απλώς διευρύνει την μεροληψία υπέρ της Ορθόδοξης Εκκλησίας που κατοχύρωσε η δικτατορία Μεταξά, στο να συμπεριλάβει αυτή και τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Αγγλικανούς, τους Κόπτες, τους Αρμένιους, τους Ευαγγελιστές και τους Ασσύριους χριστιανούς, επ’ ουδενί αποτελεί ικανοποίηση του από τον Μάϊο του 2006 επίσημου δικού μας αιτήματος για καθιέρωση νομικού προσώπου Θρησκευτικής Ένωσης, αφού εδώ τίθενται από τον νομοθέτη σοβαρά εμπόδια στην απόκτηση της νομικής μορφής που υποτίθεται πως οργανώνει ο συγκεκριμένος νόμος. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η προσυπογραφή, δίκην ιδρυτών μάλιστα, της συστατικής πράξης του θρησκευτικού νομικού προσώπου από 300 τουλάχιστον πρόσωπα «μόνιμα εγκατεστημένα σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή». Και αυτό, όταν ο νομοθέτης, προκειμένου να αποθαρρύνει την μέχρι πρότινος ανεξέλεγκτη ίδρυση πολιτικών κομμάτων, απαιτεί από το 2002 και μετά να προσυπογράφεται η δική τους συστατική πράξη από 200 μόνον πρόσωπα με μόνο κριτήριο να έχουν δικαίωμα ψήφου και μάλιστα ανεξαρτήτως τόπου διαμονής.

Το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών, ο φορέας της αυτοχθόνου και ιστορικά συνεχούς Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, είναι γνωστό (και δηλωθέν από το πρώτο κιόλας έτος της ύπαρξής του) ότι δεν αρκείται σε μία στενά νομική αναγνώρισή της Θρησκείας που εκπροσωπεί, αλλά διεκδικεί την θεσμική αναγνώρισή της, με νόμο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως ζώσα μορφή της Εθνικής μας Παράδοσης, που θα χρήζει σεβασμού και προστασίας, σε ίσο βαθμό με την αντίστοιχη μνημειακή μορφή της Εθνικής μας Παράδοσης. Δεν θα αρνηθούμε όμως να εξασφαλίσουμε στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία την οποιαδήποτε ενδιάμεση νομική βελτίωση της θέσης της, μέχρι την επίτευξη του τελικού μας σκοπού.

Σε αυτό και μόνον το πλαίσιο, επιλέξαμε να κάνουμε τελικά χρήση του εκτρωματικού ουσιαστικά καινούργιου νόμου, και να διεκδικήσουμε την εγγραφή μας στο ειδικό δημόσιο βιβλίο Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων. Ήδη οι νομικοί μας επεξεργάζονται τα δέοντα και σύντομα θα καλέσουμε όλους τους Έλληνες Εθνικούς της γεωγραφικής περιοχής που θα προσδιορισθεί, να προσέλθουν και να υπογράψουν την απαιτούμενη συστατική πράξη.

Έως τότε, συστήνουμε σε όλους τους σοβαρούς ανθρώπους που όντως ενδιαφέρονται για την βελτίωση της νομικής θέσης της αυτοχθόνου και ιστορικά συνεχούς Θρησκείας του έθνους των Ελλήνων, της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας όπως αυτή ορίστηκε να αυτοαποκαλείται ήδη από το 1730, να αναμένουν το εντός του τρέχοντος έτους κάλεσμά μας και να ανταποκριθούν σε αυτό, με πλήρη συνείδηση της τεράστιας ιστορικής και εθνικής ευθύνης όλων μας, που μαζί καλούμαστε, όπως έγραψε ο ποιητής, να υψώσουμε επάνω στους ώμους μας τον γκρεμισμένο Ναό των Ελλήνων.

Συστήνουμε σε όλους τους σοβαρούς ανθρώπους που όντως ενδιαφέρονται για την βελτίωση της νομικής θέσης της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, να αναμένουν με την πρέπουσα σύνεση και ευθύνη το κάλεσμά μας, μένοντας μακριά από τυχόν κινήσεις εντυπωσιασμού, τις οποίες ίσως επιχειρήσουν ανεύθυνα πρόσωπα ή παρέες, που ενδιαφέρονται για ο,τιδήποτε άλλο εκτός από τον ιερό τελικό μας στόχο, δηλαδή την πλήρη παλινόρθωση της συντεταγμένης, δομημένης, παραδεδομένης και με κυριαρχικό δικαίωμα Θρησκείας μας.

Επισημαίνουμε τέλος, ότι σύμφωνα με τον πιο πάνω νόμο, κάποιος «δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο της αυτής ή άλλης θρησκείας ή δόγματος». Το οποίο σημαίνει, ότι χρειάζεται οξύνοια και πολύ καλό κριτήριο για το τι θα επιλέξει ο καθένας να στηρίξει με την μοναδική υπογραφή του. 

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ   

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΙΟ "ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΣ": ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ "2014"

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΙΟ "ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΣ"
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 36, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ
12Ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ "2014"

Ημέρα Κρόνου / Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ώρα 20.00 Ευαγγελία Καφετζιδάκη: Μικρά Ασία - Ταξιδεύοντας στην άλλη άκρη του Αιγαίου.

Ημέρα Κρόνου / Σάββατο 18 Οκτωβρίου, ώρα 20.00 Γεώργιος Κλήμης, ιστορικός-πολιτισμολόγος: Οι εγκληματικές ιερές μορφές των χριστιανών και οι νοσηρές πράξεις τους.

Ημέρα Ηλίου / Κυριακή 19 Οκτωβρίου
ΥΣΕΕ: Εορτασμός των  "Ηρακλείων" στο Τρόπαιον Μαραθώνος.

Ημέρα Κρόνου / Σάββατο 25 Οκτωβρίου, ώρα 20.00 Βλάσης Ρασσιάς: Η γυναίκα στον Μονοθεϊσμό.

Ημέρα Κρόνου / Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ώρα 20.00 Μιχάλης Κάσσης, γλύπτης: Όραμα πιο πάνω και από την ζωή. Διάλογος του Ρήγα Φεραίου με την συνείδησή του.

Ημέρα Κρόνου / Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ώρα 20.00 Βλάσης Ρασσιάς: Εξελληνισμός. Η επαφή Ελληνισμού - Ιουδαϊσμού από την εποχή του Αλεξάνδρου έως την Ύστερη Αρχαιότητα (βιβλιοπαρουσίαση).

Ημέρα Κρόνου / Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ώρα 20.00 Ιωάννης Καφετζιδάκης: Προσεγγίσεις στην Ελληνική Κοσμοθέαση.

Ημέρα Κρόνου / Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ώρα 20.00 Δρ. Κωνσταντίνος Γεωργίου: Μητρότητα και γονιμότητα στην Αρχαία Ελλάδα, από την μυκηναϊκή po-ti-ni-ja στην αθηναϊκή γυναίκα, μια κοινωνιολογική και εικονογραφική προσέγγιση.

Ημέρα Ηλίου / Κυριακή 23 Νοεμβρίου
ΥΣΕΕ: Εορτασμός των  "Μαιμακτηρίων" στο Φ.Α. Εκατηβόλος.

Ημέρα Κρόνου / Σάββατο 29 Νοεμβρίου και Ημέρα Ηλίου / Κυριακή 30 Νοεμβρίου
Διήμερο δημιουργικής έκφρασης - έκθεση τέχνης.

Ημέρα Κρόνου / Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00 Βλάσης Ρασσιάς: Εισαγωγή στον Στωϊκισμό.

Ημέρα Κρόνου / Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00 Τάσος Παπαπέτρου, μοριακός διατροφολόγος: Ο Ιπποκράτης στο μικροσκόπιο.

Ημέρα Κρόνου / Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ώρα 20.00
ΥΣΕΕ: Εορτασμός της "Γέννησης του Τριεσπέρου Ηρακλέους" στο Φ.Α. Εκατηβόλος.

16 Σεπ 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΕΡΙΕΡΓΗ» ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΕΡΙΕΡΓΗ» ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοίνωση  289/16.9.2014

Μπορούμε να πούμε ότι δεν μας «αιφνιδίασε πολύ» η είδηση, η οποία αναδημοσιεύθηκε σε πλήθος εφημερίδων, ιστοσελίδων, ιστολογίων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία κάποιοι αφόδευσαν επάνω σε εικόνες του Ιησού, σε εξωκκλήσι των Ανωγείων, όπου και έγραψαν απαράδεκτα συνθήματα στους τοίχους, δηλωτικά χαμηλού ηθικού, αισθητικού και διανοητικού επιπέδου. Μάλιστα δε, σε όλες σχεδόν τις δημοσιεύσεις γίνεται επιμόνως αναφορά στο ότι η πράξη αυτή «παραπέμπει στον χώρο των δωδεκαθεϊστών» σύμφωνα με την αυθαίρετη (ας περιοριστούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι) «διάγνωση» του τοπικού αντιδημάρχου. Η είδηση λοιπόν δεν μας «αιφνιδίασε πολύ», γιατί στο πρόσφατο αλλά και στο απώτερο παρελθόν, άπειρες φορές έχει επιχειρηθεί από την θεοκρατία και τους υπηρέτες της, πάντα με προβοκατόρικη μεθοδολογία, η ταύτιση της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, με ποικίλες πράξεις βίας, βεβηλώσεις κ.λπ., που τελικά όταν δεν έχουν τελεστεί από τους ίδιους, έχουν τελεστεί από εχθρικές προς αυτούς μορφές του μονοθεϊσμού (ισλαμιστές, σατανιστές, κ.λπ.).

Φυσικά και δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τους πραγματικούς φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της πράξης αυτής. Αν δεν πρόκειται για ψυχικά διαταραγμένα άτομα, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για άτομα τα οποία σαφέστατα διακατέχονται από το σύνδρομο της μισαλλοδοξίας, ήτοι το μίσος για τον αλλόδοξο.

Η πράξη αυτή, αν δεν είναι κανονική προβοκάτσια όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, αποτελεί την επιβεβαίωση ότι μια ολόκληρη κοινωνία έχει εκπαιδευθεί επί αιώνες στην μισαλλοδοξία, την πλήρη απαξίωση του «άλλου», τον εξευτελισμό και την ποδοπάτηση του ο,τιδήποτε διαφορετικού. Θεωρούμε το συγκεκριμένο γεγονός ως απότοκο του ελληνόφωνου ορθόδοξου συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο πριμοδοτεί την ομοιομορφία στις συνειδήσεις και προάγει την μισαλλοδοξία ως κυρίαρχο συστατικό μιας «επιτυχημένης» επιβίωσης. Την ίδια στιγμή που ουδέποτε και πουθενά δεν διδάσκεται το εθνικό αξιακό σύστημα των προγόνων μας, μέρος του οποίου είναι και οι Αρετές της Μεγαλοψυχίας και της Ανεκτικότητας. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό είναι εξώφθαλμο αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου συστήματος παιδείας, γι' αυτό άλλωστε, ως ο φορέας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, ζητάμε για μία ακόμα φορά την συμμετοχή μας στις επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας για τον καθορισμό της διδακτέας ύλης, προς την κατεύθυνση της ανεκτικότητας, του πλουραλισμού και του ανθρωπισμού.

Ιστορικά είναι παγκοίνως γνωστό ότι εκείνοι οι οποίοι δίδαξαν και εγκατέστησαν στα μυαλά των ανθρώπων την μισαλλοδοξία, ήσαν τα ιερατεία και οι οπαδοί των μονοθεϊστικών θρησκειών, δηλαδή του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού (συμπεριλαμβανομενης της παραφυάδας του που λέγεται Σατανισμός) και του Ισλαμισμού. Από την ίδρυσή τους έως σήμερα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ζήλο και σε ό,τι αφορά την άσκηση βίας απέναντι στους «αλλόδοξους», αλλά και την καταστροφή και βεβήλωση χώρων λατρείας ή συμβόλων.

Μεγαλύτερη πιθανότητα πάντως είναι αυτή η βεβήλωση να αποτελεί κανονική προβοκάτσια που αποσκοπεί στην υποδαύλιση θρησκευτικού μίσους εναντίον των Ελλήνων. Μια προβοκάτσια που όμως «πείθει» μόνον όσους στέκουν στα νύχια για να επιτεθούνε, αφού στην σκηνοθεσία της είναι υπερβολικά γελοία: ακόμα και ένας μονοθεϊστής δεν θα έβαζε τον Θεό του να «κερνάει» κόπρανα!

Σε κάθε περίπτωση πάντως, και ευχόμαστε η Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου, στην οποία απευθυνθήκαμε σήμερα, να διελευκάνει τελικά την υπόθεση, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών, ο φορέας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, εκφράζει τον αποτροπιασμό και την απέραντη αηδία του. Υπενθυμίζουμε ότι εμείς οι Έλληνες Εθνικοί αποτελούμε τον «άλλο» τύπο ανθρώπου, τον τελείως διαφορετικό από τα πρότυπα ανθρώπου των μονοθεϊστικών δογμάτων.

Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία θεωρεί ότι τα θρησκευτικά σεβάσματα κάθε θρησκείας, ανεξαρτήτως αριθμού πιστών, εντοπιότητας ή «παλαιότητας», αποτελούν ιερά σύμβολα για το πρόσωπο που πιστεύει σε αυτά και άρα είναι απολύτως σεβαστά, όταν δεν γίνονται εφαλτήρια για μισαλλοδοξία κατά των άλλων θρησκειών. Αγωνιζόμαστε με Ήθος, Αρετή, Εντιμότητα και Αισθητική, τιμώντας Φύση, Θεούς και Προγόνους. Ουδέποτε στο ιστορικό παρελθόν έως σήμερα, είχαμε και έχουμε την ανάγκη να καταφύγουμε σε βεβηλώσεις, καθώς αυτές δεν συνάδουν με τις αρχές μας, αλλά ταυτίζονται με τις «αρχές» αμόρφωτων, ακαλλιέργητων και αποκτηνοποιημένων όντων. Άλλωστε αυτό και μόνο το γραπτό «σημάδι» που άφησαν οι δράστες, καταδεικνύει πως πρόκειται για μία ακραία πράξη, ανόητου σχεδιασμού και εκτέλεσης, η οποία αποσκοπεί ξεκάθαρα στην δημιουργία μίσους. Και, όντως, ενδέχεται η πράξη αυτή να ενεργοποιήσει τα άγρια ένστικτα και αντανακλαστικά του ποιμνίου, πυροδοτώντας γενικευμένη βίαιη αντιπαράθεση.

Ήδη από την δεκαετία του «2000», ο τότε προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, προκειμένου να ενεργοποιήσει τα επιθετικά αντανακλαστικά του ποιμνίου του, είχε ανεβάσει τον αριθμό των Ελλήνων Εθνικών σε 450.000. Και τελικά αντί να περιορίσει το κίνημα της Επανελλήνισης και της Εθνικής μας αυτογνωσίας, κατάφερε το εντελώς αντίθετο. Ανάλογη «επιτυχία» θα έχει και η προβοκατόρικη ενέργεια των Ανωγείων. Θα κινητοποιήσει τους Έλληνες Εθνικούς και θα τους συσπειρώσει ακόμα περισσότερο γύρω από την συγκροτημένη Ελληνική Εθνική Θρησκεία, ώστε να είναι θωρακισμένοι απέναντι σε οποιεσδήποτε πιθανές πράξεις «αντεκδίκησης».

Ενδεχομένως οι προβοκατόρικες αυτές ενέργειες να συνεχιστούν και να ενταθούν, ενόψει της συζήτησης στην Βουλή του νόμου «περί αναγνώρισης των Θρησκευτικών Κοινοτήτων». Αλλά ας το χωνέψουν άπαξ δια παντός. Εμείς οι Έλληνες Εθνικοί με την ιστορική συνέχεια χιλιετιών, βγήκαμε από την ηθελημένη αφάνεια των προηγούμενων αιώνων και ήρθαμε στο προσκήνιο της Ιστορίας για να μείνουμε. Στην δική μας πατρίδα, στην γη που έζησαν και μεγαλούργησαν οι δικοί μας πρόγονοι. «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»…

Τέλος, η Ελληνική Εθνική Θρησκεία ενδιαφέρεται, από απλή ιστορική περιέργεια, να μάθει την επίσημη θέση της Εκκλησίας για το εάν ή όχι θεωρεί βεβήλωση την τοποθέτηση δικών της συμβόλων (σταυρών κ.λπ.) ή λειψάνων νεκρών σωμάτων σε Ναούς άλλων θρησκειών ή την «μετατροπή» τους σε χριστιανικούς.

Τιμή και μνήμη για Θεούς και Προγόνους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

www.ysee.grΕπιστολή  290/16.9.2014

Προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου
adrethimnou@hellenicpolice.gr

Κύριοι,

άμα τή ολοκληρώσει των ερευνών σας για το περιστατικό βεβήλωσης εκκλησίας στη Νίδα, παρακαλούμε για την έγκυρη, δηλαδή από πλευράς σας, ενημέρωσή μας για το τελικό πόρισμα.

Αιτούμαστε το παραπάνω, βαθύτατα ενοχλημένοι από απαράδεκτες δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και περίεργες δηλώσεις αξιωματούχων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που συντονισμένα επεχείρησαν να συσχετίσουν την άθλια βεβήλωση με την Ελληνική Εθνική Θρησκεία, της οποίας ως γνωστόν αποτελούμε τον επίσημο φορέα.

Ευχαριστούμε προκαταβολικώς για την συνεργασία

(υπογραφή)

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝΕπιστολή 291/16.9.2014

Προς τον Αντιδήμαρχο Ανωγείων κ. Βασίλειο Σμπώκο

anogia@dimosanogion.gr

Κύριε,

μετά μεγάλης μας λύπης πληροφορηθήκαμε από τον ηλεκτρονικό τύπο ότι επιχειρήσατε αυθαίρετα με δήλωσή σας να συσχετίσετε την πρόσφατη βεβήλωση μιας εκκλησίας της περιοχής σας με την  Εθνική Θρησκεία των Ελλήνων, πράγμα όλως απαράδεκτο για αξιωματούχο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επειδή εμείς θεωρούμε πιθανότατο να αποτελεί η συγκεκριμένη υπόθεση χονδροειδή προβοκάτσια κατά των Ελλήνων στο θρήσκευμα (επισυνάπτουμε την σχετική ανακοίνωσή μας), που ολοφάνερα αποσκοπεί σε πυροδότηση θρησκευτικού μίσους μεταξύ Ελλήνων στην υπηκοότητα, αναμένουμε την από πλευράς σας διόρθωση του ατοπήματος με τον αυτονόητο τρόπο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τελούσατε εν συγχύσει όταν κάνατε την σχετική διάγνωση και ελπίζουμε να επιδείξετε την πολιτική γενναιότητα που απαιτείται για την διόρθωση της βλάβης που προεκλήθη.

Χάριτας πλείστας ομολογούμεν

(υπογραφή)

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

4 Σεπ 2014

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΒΕΤΟ» ΤΩΝ ΘΕΟΚΡΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Ανακοίνωση 288 / 4.9.2014

Αηδία έχει καταντήσει ο συνεχής παρεμβατισμός της ορθόδοξης θεοκρατίας πριν αλλά και μετά από κάθε σχεδόν νομοθέτημα του φανερά υπόδουλου σε αυτήν «Ελληνικού» κράτους, σε σημείο που να καταργείται πλέον και αυτό το ίδιο το πολίτευμα, αφού οι ρασοφόροι, μέσω υπηρετών τους υπουργών, υφυπουργών και βουλευτών, κατ’ ουσίαν νομοθετούν σε κάθε ζήτημα που άπτεται των ενδιαφερόντων ή συμφερόντων τους.

Μετά την χθεσινή σκανδαλώδη φοροαπαλλαγή των εχόντων προσωπικό εισόδημα έως 9.500 ευρώ μοναχών του Άθω καθώς και των «αγιορείτικων» μισθώσεων ΚΑΙ από το αμελητέο τέλος χαρτοσήμου, την στιγμή που ο κανονικός (δηλαδή εντός της κοινωνίας) άνθρωπος φορολογείται από το πρώτο ευρώ ή ακόμα και για το μη εισόδημά του και εμείς καταβάλλουμε 500 και 1.000 ευρώ ετησίως ως… τέλος επιτηδεύματος (!), διαβάσαμε σήμερα στον ημερήσιο Τύπο ότι η Εκκλησία βάζει «βέτο» και για την δημιουργία αποτεφρωτηρίων μέσα στα «ενοριακά» (άλλο σκάνδαλο κι αυτό!) νεκροταφεία.

Απαιτούν επίσης οι ρασοφόροι, αγωνιώντας προφανώς μη τυχόν και απωλέσουν έσοδα, να αποτεφρώνονται μόνον όσοι έχουν αφήσει έγγραφο για την επιλογή τους και όχι οι εκλιπόντες των οποίων οι συγγενείς και φίλοι γνωρίζουν τις φιλοσοφικές / θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και θέλουν, όπως είναι πρέπον, να τις σεβαστούν.

Παρανοϊκά και σκανδαλώδη πράγματα για ένα σύγχρονο κοσμικό κράτος, ωστόσο το «Ελληνικό» κράτος απέχει έτη φωτός από το να χαρακτηριστεί είτε σύγχρονο είτε κοσμικό. Ίσως μάλιστα και αυτές οι θρασύτατες απαιτήσεις των θεοκρατών, όπως και τόσες και τόσες άλλες κατά το παρελθόν, βρουν ευήκοα ώτα μέσα στο χιλιοεξευτελισμένο Κοινοβούλιο και τότε «16 βουλευτές της Ν.Δ» θα εισηγηθούν την ικανοποίησή τους, με την ευσεβή συμφωνία ή την δήλωση «παρούσα» της επίσης θρησκόληπτης «αριστερής» αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τίποτε πια δεν αποκλείεται. Αυτοί είναι άλλωστε ικανοί να ψηφίσουν ακόμα και εκχώρηση της λαϊκής κυριαρχίας εάν τυχόν, κάποτε, αποκτούσαν και πολιτικό καταξιωτικό σύνδρομο οι ρασοφόροι και απλώς, με μία επιστολή τους το απαιτούσαν.

Μπροστά σε όλα αυτά λοιπόν, εμείς, ζητάμε την επίσπευση της κατασκευής αποτεφρωτηρίων που τόσο σκανδαλωδώς (χρόνια ολόκληρα!) έχει καθυστερήσει, και την καθιέρωση της αποτέφρωσης ως αυτονόητης πρακτικής κήδευσης για όλους όσους πεθαίνουν εντός της ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν οι ίδιοι, με έγγραφό τους, έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να αποτεφρωθούν.

Να απαγορευθεί επίσης η αποτρόπαια βεβήλωση νεκρών που κατ’ ευφημισμόν, δια ρωμέϊκης πατέντας, ονομάζεται «εκταφή». Δεν ξέρουμε, και ούτε θέλουμε να ξέρουμε, πώς δικαιολογούν θεολογικά αυτή την αποτρόπαια και ανόσια πρακτική οι ορθόδοξοι θεοκράτες ή με τι αποθέματα δουλικότητας οι εν Ελλάδι ορθόδοξοι πιστοί αποδέχονται αυτό το αίσχος για τους προσφιλείς νεκρούς τους. Η παγκόσμια αντίληψη περί σεβασμού στους νεκρούς και η στοιχειώδης αισθητική πολιτισμένου ανθρώπου, απαιτούν πάντως να σταματήσει αυτή η αποτρόπαια βεβήλωση νεκρών. Εδώ και τώρα.

Αρκεί βεβαίως να βρεθούν οι «16 βουλευτές της Ν.Δ» να το εισηγηθούν και να συμφωνήσει ή να δηλώσει «παρούσα» η αξιωματική αντιπολίτευση…

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

www.ysee.gr

20 Αυγ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ A LA CARTΕ "ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ"ΓΙΑ ΤΟΝ A LA CARTΕ "ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ"

Ανακοίνωση 287 / 20.8.2014


Ακόμα και οι "ναι σε όλα" βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου φαίνεται ότι, εάν και όποτε το θέλουν, μπορούν να αποδειχθούν ευρηματικοί. Για να καθυστερήσουν την ψήφιση του παραπλανητικά ονομαζόμενου "αντιρατσιστικού νόμου", και λέμε "καθυστερήσουν" γιατί η ψήφισή του έχει ήδη διαταχθεί, 38 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απειλούν με καταψήφιση εάν δεν προστεθεί αναφορά στην άρνηση της γενοκτονίας των χριστιανών της Ανατολής (Ποντίων, Μικρασιατών, Αρμενίων, Ασσυρίων) ως ποινικό αδίκημα, όπως ποινικό θα είναι, a la carte, η άρνηση της εξόντωσης των Εβραίων από τους ναζί.

H ποινικοποίηση της άποψης, της κάθε είδους άποψης, είναι η ωμότερη μορφή τυραννίας, αν και, εμφανώς, κάτι τέτοιες "ευαισθησίες" αποτελούν "ψιλά γράμματα" για τους πολιτικούς αυτής της χώρας, όπως και όλων των άλλων χωρών που έχουν περάσει νόμους που ποινικοποιούν την άποψη. Μια και όμως ήδη, δια των 38 νεοδημοκρατών βουλευτών, πιάσαμε τον ιστορικό πήχυ για να διευρύνουμε τις γενοκτονίες που απαγορεύεται να μην αναγνωρίζονται από όλους αυτομάτως και υποχρεωτικώς ως τέτοιες, εμείς, ως Έλληνες, κάνουμε γνωστό στους 38 αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο που βλέπει ως φυσιολογική την ψήφιση ενός τέτοιου νόμου, ότι σε ευρύτατη γενοκτονία προέβη κατά την περίοδο της εξάπλωσής του και ο Χριστιανισμός.

Εκτός από το "ολοκαύτωμα" των Εβραίων και τις σφαγές χριστιανικών πληθυσμών, συμβάντα αμφότερα του 20ου αιώνα, υπάρχουν και οι αμέτρητες γενοκτονίες των εθνών που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις προαιώνιες Θρησκείες τους με χρήση τρομερών θηριωδιών και ωμοτήτων. Η Σκυθόπολη για τους Έλληνες, το Βερντέν για τους Σάξωνες, οι σταυροφορίες, οι κατασφαγές των ιθαγενών της αμερικανικής ηπείρου, είναι μερικά μόνον από τα άπειρα ανδραγαθήματα του επεκτατικού "μονοθεϊσμού".

Η ποινικοποίηση που επιχειρείται με τον εν λόγω ψευδεπίγραφο και κατα διαταγήν νόμο, δεν είναι ποινικοποίηση του "ρατσισμού", γιατί απλώς αυτός δεν ενδιαφέρεται να καταστείλει το μίσος για ανθρώπους άλλης ράτσας.  Τα "ολοκαυτώματα" Εβραίων και οι σφαγές χριστιανικών πληθυσμών είναι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ μαζικά εγκλήματα που έκαναν οι θετικοχριστιανοί ναζί και οι μωαμεθανοί Τούρκοι κατά ομοθρήσκων τους που ανήκαν σε άλλη μορφή του "μονοθεϊσμού". Αφού λοιπόν ο νόμος θα αφορά  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ μαζικά εγκλήματα, εμείς, ως Έλληνες και Ευρωπαίοι, ζητάμε να προστεθεί και αναφορά ως ποινικό αδίκημα στην άρνηση των επί αιώνες γενοκτονιών των "ειδωλολατρών" της Ελλάδος και της Ευρώπης (και, κατ' επέκταση, κάθε ηπείρου όπου επέδραμε ο επεκτατικός "μονοθεϊσμός").

Απευθυνόμαστε σε ολόκληρο τον πολιτικό, "πνευματικό" (αν έχει απομείνει...) και δημοσιογραφικό κόσμο αυτού του τόπου. Και οι Έλληνες (δεν εννοούμε Ρωμιοί) έχουμε υποστεί γενοκτονίες, και μάλιστα πολλές. Αυτό που υποτίθεται ότι θέλει να καταπολεμήσει ο ψευδώνυμος και κατά διαταγήν αυτός νόμος, δεν γεννήθηκε στον 20ο αώνα της χρονολόγησης των χριστιανών, αλλά πολύ παλαιότερα. Η ληξιαρχική του πράξη βρίσκεται μέσα σε αυτό που οι "μονοθεϊστές" ονομάζουν "Βίβλο" και βάσει αυτού έχουν έως σήμερα ανδραγαθήσει και οδηγήσει την ανθρωπότητα στην πλήρη κλειστότητα του μυαλού, την μασκαρεμένη ή ανοικτή μισαλλοδοξία και την απολύτη βαρβαρότητα.

Αντί λοιπόν αυτού του a la carte "αντιρατσιστικού" νόμου, ας συντάξει και ψηφίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έναν νόμο "κατά της μισαλλοδοξίας", που να κατωχυρώνει ιστορικά και τις γενοκτονίες κατά των Ελλήνων Εθνικών. Αν τα μέλη του έχουν την τόλμη και εάν ενδιαφέρονται να εξακολουθήσουν να παριστάνουν τους Έλληνες.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

www.ysee.gr

3 Αυγ 2014

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ "ΜΟΝΤΕΡΝΑ" ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΣΕΒΑΣΜΑΤΩΝΕπιστολή 286 / 4.8.2014

Προς την
Μορφωτική Ακόλουθο της Ιταλικής Πρεσβείας, κ. Silvana Vassilli

Κυρία Vassilli

Δια της παρούσης επιστολής, εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για την ωμή βεβήλωση των λατρευτικών χάλκινων αγαλμάτων που αποκαλούνται  "Πολεμιστές του Ριάτσε" από τους αρχαιολόγους και φιλοξενούνται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρέτζιο Καλάμπρια, από τον ανεκδιήγητο φωτογράφο Τζέραλντ Μπουρνό (Gerald Bruneau), τον χειμώνα που πέρασε.

Γνωρίζουμε ότι αυτό το ανοσιούργημα του να φωτογραφηθούν τα σεβάσματά μας ντυμένα με νυφικά, λεοπαρδαλέ κυλοττάκια και ροζ φτερά, διακόπηκε με επέμβαση των φυλάκων του Μουσείου, τους οποίους μέσω υμών θέλουμε να συγχαρούμε.

Αντίθετα, εκφράζουμε την περιφρόνησή μας για τον κ. Μπουρνό, ο οποίος, όπως και πολλοί άλλοι, θεωρούν ότι μία ιδιαιτερότητά τους, τούς επιτρέπει να βεβηλώνουν κατά βούλησιν τα σεβάσματα των άλλων εθνών και πολιτισμών.

Μετά τιμής

(ακολουθεί υπογραφή)

Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών

www.ysee.gr