26 Μαΐ 2015

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΙ ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΜΥΡΑΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΙ ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΜΥΡΑ

Ανακοίνωση 300/24.05.2015

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος πολύ καλλιεργημένος, αρκεί και ο απλός φυσιολογικός άνθρωπος, για να πενθήσει αυτές τις ημέρες για την αιχμαλωσία μίας ακόμη αρχαίας πόλης του λαμπρού πολιτισμού των Εθνικών, από τις ορδές του σκότους και του φανατισμού, που εν έτει 2015 της χρονολογίας των χριστιανών κόβουν λαιμούς ανθρώπων και καταστρέφουν αρχαία μνημεία, μουσεία και βιβλιοθήκες, σβήνοντας σπάνια απομεινάρια του εδώ και δύο χιλιετίες καταδιωκόμενου πολιτισμού των καθυβριζόμενων ως «παγανιστών».

Η Παλμύρα βρίσκεται ήδη στα χέρια των «τζιχαντιστών», δηλαδή των φανατικών ισλαμιστών που η ίδια η υποκριτική «Δύση» εξέθρεψε πριν από κάποια χρόνια, ως δήθεν «αγωνιστές της ελευθερίας», για να ανατρέψει μέσω αυτών μερικά ανεπιθύμητα κοσμικά καθεστώτα του αραβικού κόσμου. Και πολύ σύντομα, η αιχμάλωτη αρχαία πόλη θα καταστραφεί, στα πλαίσια του πολέμου των παραφρόνων ενάντια στην, κατ' αυτούς, «ειδωλολατρία». Όπως κατέστρεφαν από την Ύστερη Αρχαιότητα και μετά, οι χριστιανοί όμοιοί τους, με την ίδια ακριβώς αντιανθρώπινη και αντιπολιτισμική «δικαιολογία». Ένας λογαριασμός «τζιχαντιστών» στο Twitter έγραψε το πρωί της Παρασκευής: «Αυτός είναι ο παγανιστικός Ναός του Βαάλ στην Παλμύρα. Θα χαροποιήσει τις καρδιές μας η καταστροφή του».

Πενθούμε για την Παλμύρα, αλλά περισσότερο για την ανημπόρια μας να αποτρέψουμε την καταστροφή των αρχαιοτήτων της, που περιλαμβάνουν και ερείπια Ναών που ο συγκρητισμός της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής απέδιδε και στους δικούς μας Θεούς, όπως λ.χ. ο προαναφερθείς και στοχοποιηθείς Ναός, στον οποίο λατρεύθηκε και ο δικός μας Θεός Ζευς – Ήλιος.

Μακάρι να είχαμε την δύναμη να προστατεύσουμε τα στοχοποιηθέντα μνημεία, δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τίποτε. Εκεί τώρα πια δεν υπάρχει ούτε καν συντεταγμένο κράτος, για μία στοιχειώδη έκκληση για σεβασμό του αρχαίου παρελθόντος.

Πενθούμε για την Παλμύρα. Και ευχόμαστε στους Θεούς, τους πραγματικούς Θεούς, να φωτίσουν σύντομα την εν παρακρούσει ανθρωπότητα να καταλάβει έγκαιρα ότι πορεύεται ολοταχώς στην βαρβαρότητα. Μια βαρβαρότητα που είναι η ίδια, είτε εκφράζεται με λευκά κολάρα που μετατρέπουν τον άνθρωπο σε οικονομική μονάδα ή ακόμα και «κόστος», είτε με την μαύρη σημαία της κατά το δοκούν ερμηνευόμενης «τζιχάντ»

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

http://ysee.gr/index.php?type=deltia_typou&f=300WΕ ETHNIKOI HELLENES MOURN FOR PALMYRA
Press Release 300/05.24.2015

One does not need to be particularly educated, to mourn for the captivity of yet another ancient city which belonged to the civilization of the Ethinkoi, from the hordes of darkness and fanaticism, that in the year 2015 of Christian reckoning, behead people and destroy ancient monuments, museums and libraries, extinguishing rare remnants of a civilization which for the last 2000 year has been under persecution and as an insult termed pagan.

Palmyra is already in the hands of the Jihadists, fanatical Islamists that a hypocritical “West” bred a few years ago supposedly as “Freedom Fighters”; in order to overthrow some unwanted secular regimes of the Arab world. Soon the city will be destroyed, victim of an irrational war against idolatry, in the same way their Christian counterparts since late antiquity demolished “pagan” monuments, using the same inhuman and uncivilized justification. A Jihadist Twitter account wrote on Friday morning “This is the pagan temple of Baal in Palmyra. Its destruction will bring joy in our hearts”

We mourn for Palmyra, and for our inability to prevent the destruction of the antiquities, which include the remnants of Temples which the syncretism of the Hellenistic and Roman period attributed also to our Gods, as the above mentioned targeted temple where our own God Zeus/Helios was worshiped.

We wish we had the strength to protect the targeted monuments, but we can’t prevent anything. No formal state exists now in that area to which we can make a formal plea for respect toward the ancient heritage.

We mourn for Palmyra. We call upon the Gods, the true Gods, to help humanity realize that we are reverting to barbarism. A barbarism that is the same even when expressed by those wearing white collars and view human beings as economic units or even worse “cost”, or as is expressed by those flying a black flag and justify their actions in the name of a Jihad.

THE SUPREME COUNCIL OF ETHNIKOI HELLENES (YSEE)


NOUS, LES HELLÈNES GENTILS, DÉPLORONS LA PERTE DE PALMYRE
Communiqué 300/24.5.2015

Ce n'est pas nécessaire d'être très cultivé - il suffit d'être un simple humain ordinaire - pour être en deuil ces derniers jours, suite à la prise en hottage une fois de plus d'une ville historique de la civilisation glorieuse préchrétienne par les hordes des ténèbres et du fanatisme, lesquelles, en l'an 2015 de la chronologie chrétienne, égorgent des gens et détruisent des monuments anciens, des musés et des bibliothèques, éteignant ainsi les restes rares de la civilisation surnommée «païenne» par ceux qui la pourchassent depuis deux millénaires.

Palmyre se trouve déjà entre les mains des «djihadistes», c'est à dire des fanatiques islamistes que le même «occident» hypocrite nourrissait il y a quelques années, soit disant en tant que «combattants de la liberté», pour renverser par leur intermédiation certains régimes laïques indésirables du monde arabe. Très bientôt, la ville ancienne prise en hottage sera détruite dans le cadre de la guerre entre les fous et ce qu'ils conçoivent comme «idolâtrie». Tout comme leurs semblables chrétiens s'adonnaient à la destruction depuis la fin de l'antiquité, se servant exactement de la même «justification» inhumaine et incivile. Le matin du vendredi, un compte Twitter des «djihadistes» écrivait: «Voici le temple païen de Baal à Palmyre. Sa destruction remplira nos cœurs de joie».

Nous déplorons le sort de Palmyre, mais à plus forte raison nous déplorons notre incapacité d'empêcher la destruction de ses antiquités, qui comprennent des ruines de temples que le syncrétisme de la période gréco-romaine consacrait également à nos propres Dieux, tel que le temple susmentionné et ciblé où fut également vénéré notre Dieu Zeus - Hélios.

Si seulement nous avions la force de protéger les monuments pris en cible! Malheureusement, nous ne pouvons rien éviter. Là-bas, il n' existe même plus d'état coordonné pour adresser une demande élémentaire de respecter l'héritage de l'antiquité.

Nous pleurons pour Palmyre. Et nous prions les Dieux, les Dieux réels, d'illuminer bientôt cette humanité en délire, afin qu'elle comprenne à temps utile qu'elle chemine à toute vitesse vers la barbarie. Une barbarie qui demeure identique qu'elle soit exprimée par des cols blancs transformant l'être humain en unité économique (voir même en «coût»), ou encore par le drapeau noir de la «djihad» interprétée selon la volonté de chacun.

CONSEIL SUPRÊME DES HELLÈNES GENTILS (YSEE)


GLI ELLENICI GENTILI SIAMO ADDOLORATI PER PALMYRA
Annuncio 300/24.5.2015

Non è necessario di essere una persona molto colta, basta essere normali e semplici, per essere in lutto in questi giorni e profondamente dispiaciuti per l' occupazione di ancora una altra cita antica della radiosa civiltà dei Gentili (Etnici), dalle orde fanatiche delle tenebre, quali in pieno anno 2015 del calendario cristiano, tagliano teste a persone, distruggono monumenti antichi, musei e biblioteche, cancellando rari resti della civiltà ferocemente perseguita degli oltraggiati come "pagani".

Palmyra e già nelle mani degli "jihadisti", ovvero gli islamisti fanatici che lo stesso ipocrita "Occidente" ha allevato pochi anni fa, presumibilmente come "combattenti per la libertà", in realtà per sovvertire tramite loro, pochi indesiderati regimi laici nel mondo arabo.
E molto presto la cita antica in ostaggio verrà distrutta nel contesto della guerra dei folli contro alla secondo loro "idolatria". Come distruggevano dal tardo periodo antico in poi, i simili a loro cristiani, con lo stesso "pretesto" inumano e incivile. Un conto di "jihadista" su Twitter venerdì mattina ha scritto: "Questo e il tempio pagano di Baal a Palmyra. Allieteranno i nostri cuori alla sua distruzione".

Siamo addolorati per Palmyra, ma a maggior ragione per la nostra incapacità di evitare la distruzione delle sue antichità, che comprendono rovine di templi che durante i periodi Ellenistici e Romani, venivano adorati anche i nostri dei, come per esempio il scudetto tempio da distruggere, nel quale si e venerato anche il nostro dio Giove - Sole.

Magari tenessimo la forza di proteggere i monumenti che si minacciano di distruzione, purtroppo pero non possiamo evitare niente. Li ormai non esiste neppure uno stato coordinato, al quale rivolgere un elementare appello per il rispetto del passato antico.

Siamo addolorati per Palmyra, Ci auguriamo agli dei, agli dei reali, di illuminare questa umanità psicotica, cosi da capire presto che cammina la barbarie a capofitto. Una barbarie che è la stessa sia espressa in colletti bianchi che trasformano l'uomo in un'unità economica o anche "costo" o la bandiera nera della a volontà interpretata "jihad".


CONSIGLIO SUPREMO DEGLI ELLENICI GENTILOS GENTIOS HELENOS LAMENTAM POR PALMIRA
300/24.5.2015

Não é necessário que alguém seja culto e instruído. Nestes dias, até as pessoas mais simples estão de luto pelo cativeiro de mais uma cidade que pertencia à esplêndida civilização antiga. As hordas, fanáticas e obscuras, que, em pleno ano de 2015 da cronologia cristã, cortam pescoços humanos e destroem monumentos históricos, museus e bibliotecas, desejam apagar definitivamente os vestígios de uma civilização que vem sendo perseguida por dois mil anos: a civilização dos povos insultados como “pagãos”.

A cidade de Palmira está nas mãos dos jihadistas, quer dizer, dos fanáticos islâmicos que o mundo ocidental hipócrita criou há muitos anos, como “lutadores da liberdade”, para derrubar os indesejáveis regimes seculares do mundo árabe. Dentro de pouco tempo, esta cidade antiga será destruída, no contexto de uma guerra insana produzida pelos fanáticos contra o chamado paganismo. Assim como na antiguidade tardia e depois, os fanáticos cristãos destruíram tudo com a mesma desculpa e com os mesmos métodos bárbaros e desumanos. Na manhã de sexta-feira, foi escrito o seguinte na conta que os jihadistas mantém no twitter: “este e o templo pagão de Baal em Palmira. A destruição dele encherá nossos corações de alegria”.

Estamos de luto por Palmira, mas, muito mais que isso, pela nossa incapacidade de impedir a destruição de suas relíquias históricas, que consistem em ruínas de templos que o sincretismo do período helenístico e romano atribuiu também aos nossos deuses, como por exemplo o templo do deus Baal, citado acima, onde também era venerado nosso deus Zeus-Hélios (Júpiter-Sol).

Gostaríamos de ter o poder de protejer esses monumentos que estão no alvo, mas, infelizmente, não podemos fazer nada. Nesta região não existe um país com leis e um governo capaz de fazer um apelo ao mundo para que suas antiguidades sejam respeitadas.

Estamos de luto por Palmira. Desejamos que os Deuses, os verdadeiros Deuses, possam iluminar a insensível humanidade no sentido de fazê-la entender, rápido, que caminha a passos acelerados para a barbaridade. Uma barbaridade que é a mesma, esteja ela expressa nas “coleiras brancas” que transformam o homem em unidade econômica ou, ainda pior, em “custo” ou na bandeira negra de cada religião que inspira seus seguidores a agirem como jihadistas.

CONSELHO SUPREMO DOS GENTIOS HELENOS (YSEE)
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΙΟ "ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΣ", ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ "2015"ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΑΘΗΝΑΙΟ "ΕΚΑΤΗΒΟΛΟΣ", ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ "2015"

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 36, 1ος όροφος, Αθήνα

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 30 Μαϊου, ώρα 20.30
ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ ΥΣΕΕ «ΔΕΛΦΥΣ»: Παναγιώτης Κακκάβας και Γιώργος Γκορίτσας, «Περί της Θεάς Εκάτης» και Τάσος Μέρμηγκας, «Περί της Θεάς Μέλισσας»

Ημέρα Ηλίου (Κυριακή) 31 Μαϊου, 11.30
4ο Μυθολογικό Εργαστήρι για παιδιά . Πληροφορίες – συμμετοχή: 6945223787 ή 6975860767

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 6 Ιουνίου, ώρα 20.30
ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ ΥΣΕΕ «ΔΕΛΦΥΣ»: Μυρσίνη Σπέγη και Σοφία Βλαχούλη, «Περί της Θεάς Αφροδίτης»

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 13 Ιουνίου, ώρα 20.30
ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥ ΥΣΕΕ «ΔΕΛΦΥΣ»: Ανδρέας Δημητρέλης και Γεώργιος Γκιώνης, «Περί του Θεού Απόλλωνος»

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 20 Ιουνίου, ώρα 20.30
Ιωάννης Καφετζιδάκης, «Ας μιλήσουμε για Μυθολογία. Μέρος 4ο».

Ημέρα Ηλίου (Κυριακή) 21 Ιουνίου
Θερινό Ηλιοστάσιο στον Ιερό Ποταμό Λάδωνα, στα πλαίσια του ετήσου εορταστικού κύκλου της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας (Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών). Για θέσεις στο τουριστικό λεωφορείο: τηλ. 6972841667

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 30 Ιουνίου, ώρα 20.30
Βλάσης Γ. Ρασσιάς, «Η Αρετή της Πίστεως και τα γενεσιουργά αίτια των προδοσιών και των προδοτών»

Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 4 Ιουλίου, απόγευμα
Διοσκούρεια στις Θερμοπύλες, στα πλαίσια του ετήσου εορταστικού κύκλου της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας (Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών). Για θέσεις στο τουριστικό λεωφορείο: τηλ. 6972841667

http://www.ysee.gr/index.php?type=d&f=ekativolos

9 Ιαν 2015

ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ «CHARLIE» ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ;


ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ «CHARLIE» ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ;

Ανακοίνωση 296/09.01.2015Το μακελειό στα γραφεία του γαλλικού σατιρικού περιοδικού «Σαρλί Εμπντό» («Charlie Hebdo») ήταν ένα πραγματικά ανατριχιαστικό γεγονός για κάθε πολιτισμένο άνθρωπο, δηλαδή για κάθε άνθρωπο που εκτιμά το χιούμορ, αλλά και το δικαίωμα του πολιτικού ανθρώπου να αμύνεται με κάθε τρόπο εναντίον όλων όσων επιβουλεύονται την ελευθερία του. 

Στα πλαίσια του πασιφιστικού τρόπου αντίδρασης στην μονοθεϊστική θηριωδία, ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων θεώρησε αρκετό να υιοθετήσει την δήλωση «είμαι (και εγώ)  Σαρλί», ταυτιζόμενος με αυτό που πνίγηκε στο αίμα από τις σφαίρες των ισλαμιστών μονοθεϊστών δολοφόνων, το «Charlie Hebdo», ένα γαλλικό σατιρικό περιοδικό, βλαστάρι του αρχαιότερου «Hara-Kiri» (1960 – 1986), το οποίο με χίλιες αντιξοότητες είχε κατορθώσει να κρατήσει ζωντανό μέχρι τις ημέρες μας το πνεύμα που γεννήθηκε στην συγκεκριμένη χώρα μετά από μακροχρόνιους αγώνες για έναν κοσμικό, αλλά και αντικληρικαλιστικό κοινωνικό προσανατολισμό. Πόσοι όμως από αυτόν το τεράστιο αριθμό ανθρώπων νομιμοποιούνται να δηλώνουν ότι «είναι (και αυτοί) Σαρλί»;

Υπάρχουν πολλοί που, όπως και εμείς, ξέρουν να αναζητούν τις αιτίες του κάθε γεγονότος και να κατονομάζουν τα πράγματα, δηλαδή εκείνοι που στο ανατριχιαστικό γεγονός είδαν μία ομάδα θεομανών που πίστευαν ότι κατέχουν και υπερασπίζονται την «Μία και Μοναδική Αλήθεια», να σκοτώνουν εν ψυχρώ ανυπεράσπιστους ανθρώπους, επειδή και μόνον δεν έπαιρναν στα σοβαρά την απαίτηση αυτής της «Μίας και Μοναδικής Αλήθειας» να της δηλώσει υποταγή όλη η ανθρωπότητα. Εκείνοι που κατάλαβαν ότι οι μακελάρηδες δεν ήσαν κάποιοι «φανατικοί ισλαμιστές», αλλά σκέτα κάποιοι μονοθεϊστές που απλώς πήραν περισσότερο σοβαρά από τους άλλους εξ οικογενείας ή μετριοπαθείς ομοθρήσκους τους τις παλαβές απαιτήσεις του Μονοθεϊσμού. Όπως ακριβώς τις πήραν σοβαρά και οι ομόθρησκοί τους που την εποχή των Αντωνίνων έσφαζαν και, σε πολλές περιπτώσεις, έψηναν και έτρωγαν Έλληνες και Ελληνίζοντες, ή που σε όλη την διάρκεια της χριστιανικής παντοδυναμίας, από τον 4ο έως και τον 18ο αιώνα, έκαναν ολόκληρη την Ευρώπη να βρωμάει χυμένο αίμα και καμμένη σάρκα και μάλιστα έκαναν εξαγωγή της θηριωδίας τους και στην Άπω Ανατολή, την Αφρική, την Ωκεανία και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 

Όσοι τα έχουν (έχουμε) καταλάβει αυτά, νομιμοποιούνται (νομιμοποιούμαστε) στον ρομαντικό ισχυρισμό πως «είμαστε Σαρλί», όπως θα μπορούσαμε να «είμαστε» και Υπατία και Μπρούνο και Τούπακ Αμάρου, και… και… και…

Οι υπόλοιποι όμως; Τι παριστάνουν όταν  υιοθετούν την δήλωση «είμαι (και εγώ)  Σαρλί»; Τι παριστάνουν όλοι αυτοί που αδιαμαρτύρητα, αν όχι και με μεγάλη τους χαρά, ζουν σε χώρες που δεν έχουν τον κοσμικό χαρακτήρα μιας Γαλλίας ή ενός Βελγίου, σε χώρες των οποίων οι πολιτικοί, οι στρατιωτικοί, οι πανεπιστημιακοί και οι νομοθέτες προσκυνούν ραββίνους, παπάδες και μουλάδες; Τι παριστάνουν όλοι αυτοί που εξαπατούν και αυτοεξαπατώνται ότι τάχα το πραγματικό Ισλάμ είναι εκείνο της εποχής του Σαλαντίν ή ότι τάχα ο πραγματικός Χριστιανισμός είναι ετούτος ο ξεδοντιασμένος από κοινωνικές επαναστάσεις των τελευταίων 2 αιώνων, που παριστάνει τον ανεξίθρησκο, το πολιτισμένο και τον νουνεχή;

Τι παριστάνουν όλοι αυτοί που δήθεν πέφτουν από τα σύννεφα και επίσης δήθεν βδελύσσονται το μακελειό του «Charlie Hebdo»; Τι παριστάνουν όλοι αυτοί που βλέπουν μόνο το τελευταίο λεπτό της τελευταίας πράξης ενός δραματικού έργου που έχει αρχίσει να παίζεται εδώ και 2.500 χρόνια; Αλήθεια, τι παραστάνουν;

Τι παριστάνουν οι πολιτικοί, οι  «διανοούμενοι», οι δημοσιογράφοι και τα άλλα «δημόσια πρόσωπα» της πατρίδας μας που επιδεικτικά προσκυνάνε μισαλλόδοξους ρασοφόρους; Ο πρωθυπουργός της χώρας, λόγου χάριν, ποιους κορόϊδευε χθες σε κομματική του συγκέντρωση στο Μαρούσι, γεμάτη από πανό «είμαι (και εγώ) Σαρλί»; Αυτός δεν ήταν που πέρασε χειροπέδες σε έναν νεαρό για τον περιβόητο «Γέροντα Παστίτσιο»; Η «Αριστερά» επίσης, ποιους κορόϊδευε με τις χθεσινές ανακοινώσεις αποτροπιασμού που εξέδωσε; Αυτή δεν είναι που κανακεύει και θέλει να δώσει ιθαγένεια σε αλλοδαπούς, οι οποίοι στην πλατεία Ομονοίας ύψωσαν προ καιρού, σε ένα συλλαλητήριο που αυτή η «Αριστερά» στήριξε, το ανατριχιαστικό σύνθημα «Η Δημοκρατία σας είναι θανατοποινίτισσα. Έρχεται το Ισλάμ»;

«Είστε και εσείς Σαρλί;» τους ρωτάμε και ταυτόχρονα τους απαντάμε «όχι βέβαια!». Το «Charlie Hebdo» είναι σύμβολο ενός πνεύματος αντιδιαμετρικά αντίθετου από εκείνο στο οποίο αυτοί στοχευμένα και μεθοδευμένα κρατούν υπόδουλο το Ελληνικό Έθνος, ενός πνεύματος ελευθερίας και ευτράπελης στάσης απέναντι στην ζωή που το απεχθάνονται γιατί ξέρουν καλά ότι αυτό γεννήθηκε ιστορικά στα πλαίσια εκείνου που τόσο πολύ αντιπαθούν, δηλαδή στα πλαίσια του «προχριστιανικού», «ειδωλολατρικού», «παγανιστικού», κ.λπ. κ.λπ. πολιτισμού ημών των Ελλήνων Εθνικών. Ποιους κοροϊδεύουν όλοι αυτοί οι προσκυνημένοι ολόκληρου του πολιτικού φάσματος, όταν είναι πασιφανές ότι, όποιοι από δαύτους και να ήσαν στην κυβέρνηση, θα έχωναν αμέσως στην φυλακή όποιον σκιτσογράφο θα πλησίαζε έστω και στο ελάχιστο την ενοχλητική τεχνοτροπία των δημιουργών του «Charlie Hebdo»;

Οι σφαίρες που σκότωσαν τους ανθρώπους του «Charlie Hebdo», σκότωσαν επίσης την περίοδο της ανέξοδης κοροϊδίας. Ηθικός και φυσικός αυτουργός, αίτιο και τελικό συμβάν αυτών των δολοφονιών, εχθρός του Ανθρώπου, της ελευθερίας του και του πολιτισμού του, είναι η κάθε είδους και μορφής «Μία και Μοναδική Αλήθεια», που θέλει να επιβληθεί επάνω στο 100% των ανθρώπων είτε με τον προσηλυτισμό, είτε με τον εκβιασμό, είτε με την ωμή βία. Έχει όνομα και λέγεται «Μονοθεϊσμός». Επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια, δεν τον ήξερε η ανθρωπότητα, τώρα όμως αυτός την έχει σφιγμένη την ανθρωπότητα στην μέγγενή του και την κατευθύνει προς την άβυσσο.

Δεν θα του γίνει όμως το χατίρι. Νυχθημερόν θα αγωνιζόμαστε ώστε στα επόμενα δεκάδες χιλιάδες χρόνια, η ανθρωπότητα, για να μπορέσει να παραμείνει ανθρωπότητα, να επιστρέψει στην φυσική και φυσιολογική θρησκευτικότητα, να κατανοήσει το πραγματικά Ιερό, να χαιρετίσει τον Λόγο, τον Άνθρωπο και την πολυμορφία της εθνόσφαιρας. Θα αγωνιζόμαστε ώστε στο μέλλον που έρχεται, η ανθρωπότητα όχι μόνο να έχει απαλλαγεί από τις σκοτεινές αντιλήψεις περί της θεότητας, αλλά και να έχει ξεχάσει επιπλέον και αυτήν ακόμα την ύπαρξή τους.

ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

www.ysee.gr